2016/01/31

STYCZEŃ PODSUMOWANIE / JANUARY SUMMARY


STYCZEŃ za nami. Minął szybko, ale nie martwcie się, zostało jeszcze 335 dni, a każdy z nich jest dobry, aby po prostu zacząć
" Nic się nie dzieje bez pierwszego marzenia" Carl Sandburg
Możemy zrealizować postanowienia noworoczne, zaplanować wakacje, zapisać się na kurs, rozpocząć naukę języka obcego, przeczytać w końcu zalegającą na półce książkę, czy zrobić porządek w szafie. Możemy zrobić także coś dla siebie. Odnaleźć cel, pasję, coś co sprawia, że zapominamy o codzienności, a jednocześnie pomoże ulepszyć siebie, rozwinąć się, dążyć do równowagi w naszym życiu. Spróbujcie!
" To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące" Paulo Coelho
Wasze osobiste szczęście sprawi, że ludzie wokół Was też to zauważą. Może nawet będą dzielić Wasze pasje lub pomogą Wam znaleźć to w czym jesteście dobrzy. Zaczniecie przyciągać ludzi szczęśliwych z pozytywną energią, którzy inspirują i motywują do działania. A potem może i Ty kogoś zainspirujesz.  

Planujcie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że planujemy codziennie. Plan, realizacja, wykonanie. 
Prosta rzecz jak np. obiad. Aby go przygotować musimy zrobić listę produktów, kupić je, a później ugotować danie. 

Nie zawsze uda nam się zrealizować plan, ale to nic. To nie porażka, a kolejny krok do celu. Nauczymy się czegoś nowego, wyciągniemy wnioski. Zawsze warto próbować. Pamiętaj, że "praktyka czyni mistrza".   

Miało być podsumowanie a ja się rozpisałam. 
Pomimo, iż styczeń przywitał mnie chorobą to zakończył się przypływem pozytywnej energii. Odnalazłam swoją pasję, odkryłam siłę pozytywnego myślenia, zaczęłam marzyć i nie porzuciłam pisania bloga, a wręcz przeciwnie. Zrobiłam coś dla siebie i widzę pierwsze efekty. Jestem szczęśliwa. 

Planuję, marzę i czekam z niecierpliwością co przyniesie luty. 
"Na sukces składa się szereg codziennych małych zwycięstw" Laddie F. Hutar

JANUARY behind us. Passed so quickly, but don't worry. 335 days left and every one is good to start
"Nothing happens unless first dream" Carl Sandburg
We can fulfill New Year's resolutions, make plan for holiday, sign up for course, start learn other languages, at last read a book, which you've wanted to finish a long time ago or clean your wardrobe. We can also do something for yourselves. Find a goal, passion, something which makes that we forget about everydayness and in the meantime help us to be better, to develop, lead up to balance in our lives. Try!
"It's the possibility of having a dream come true that makes life inetresting" Paulo Coehlo
Your personal hapiness makes that people around you also will notice it. Maybe they will even share your passion or help you to understand in which subject you are good at. You will start attract happy people with positive energy, who inspire and motivate to do something. And maybe later you will inspire somebody too.

Make a plan! You even are not aware of the fact that we are planning every day. Plan, production, realization. Simple example like lunch. To prepare we must make a list of shopping, buy, and later cook. 

Not always we can realize our targets (plans) but it's all right. It's not a failure, it is next step to achieve your goal. We can learn something new, draw conclusions. It is always worth trying. Remember, that practice makes perfect. 

It suppose to be a summary and I wrote to much.
Although January started from sickness it finished by burst of positive energy. I've found my passion, I discover the power of positive thinking, I've started to dream big and I haven't stopped writing a blog, on the contrary it's developing. I've made something for myself and I see first effects. I'm happy. 

I'm planning, dreaming and waiting what February will bring. 
"Success consists of a series of little daily victories" Laddie F. Hutar

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz