2016/01/18

ŻYCIE JEST PIĘKNE / LIFE IS GOOD

Życie jest piękne - może to banał, ale ostatnio o tym zapomniałam. Brak celu, iskry, energii, czegokolwiek co nakręca nas na codzień sprawia, że wszystko wokół nie ma sensu. Brak wiary w siebie, nasze porażki, czasem nawet pochmurna pogoda sprawia, że nic nam się nie chce. Dopadło to też i mnie. Tak, tak Kochani. Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni. Na szczęście mam przy sobie rodzinę (dziękuję Mamo) i kilka osób, które przypomniały mi, że każdy z nas czasem upada, ale po to jest nowy dzień, aby wstać, podnieść się, zrobić coś dla innych i dla siebie. Czasem naprawdę małe rzeczy potrafią zdziałać cuda. 
Osobiście nie wierzę w przypadki. Spotkana osoba, wydarzenie, obejrzane zdjęcie, przeczytany artykuł, książka, obejrzany film, wszystko co dzieje się w naszym życiu, dzieje się po coś. 
Ostatnio rozmawiałam ze znajomym, który spełnia właśnie swój tzw. American Dream. Podczas rozmowy emanował taką pozytywną energią, radością, że po prostu mnie nią zaraził. Zdałam sobie sprawę, że negatywne myślenie, analizowanie porażek, wracanie do przeszłości nie doprowadza nas do niczego. Wszystko co się wydarzyło, wszelkie napotkane osoby, uczą nas nowych rzeczy, a tym samym stajemy się mądrzejsi i bogatsi o nowe doświadczenia. Zamiast myśleć co by było gdyby..., zastanówmy się co możemy zrobić tu i teraz. 
Idąc tym tropem spędziłam niemal całą niedzielę na czytaniu bloga LittleTownShoes, gdzie blogerka Magda opisuje swoje życie w Nowym Jorku. Blog jest głównie o tym co powinniśmy odwiedzić w Nowym Jorku, jak zwiedzać to piękne miasto z niewielkim nakładem pieniężnym, jak autorka bloga zmieniła swój zawód i dopasowała się do tego tętniącego życiem miasta. Blog zawiera wiele cudownych zdjęć, historii z życia Nowego Jorku, użytecznych informacji i porad jak odnaleźć się w tym cudownym miejscu. Mnie natomiast urzekło jak w prosty sposób LittleTownShoes radzi, aby (cytuję) "wymyślić" siebie na nowo, uwierzyć we własne siły, chwalić się drobnymi i większymi sukcesami oraz nie wstydzić się porażek. Myślę, że wiele możemy nauczyć się od niej samej jak i Nowojorczyków. 
Nie bójmy się własnych marzeń, porażek, które także nas kształtują. Każdy ma do nich prawo. Nie cofajmy się, tylko zaplanujmy kolejny dzień. Możemy przecież zawsze zacząć od nowa. Ważne jest tylko to, czy my wierzymy we własne siły. To w nas tkwią ograniczenia, utarte schematy. Zmieńmy swoje nastawienie, otaczajmy się ludźmi, którzy nas inspirują, wspierają i sami osiągają sukcesy. 
Ja powoli odnajduję to co sprawia mi przyjemność, zaczynam cieszyć się z małych rzeczy i doceniać to, że mieszkam w pięknym kraju, mam możliwość spełniać swoje marzenia i mam czas na ich realizację. Co przyniesie kolejny dzień zawsze jest niespodzianką. Ja wierzę, że przyniesie coś pozytywnego. LIFE IS GOOD...

Life is beautiful - maybe it is a cliche, but lately I've forgotten about that. Lack of goal, sparkle, energy, something which gives us power for everyday makes that everything around us does not make a sense. The lack of self-confidence, our failures, sometimes even cloudy weather makes that we don't want do anything. It caught me also. Yes, yes Dears. Everybody has good and bad days. Fortunately my family (special thanks to my Mum) is close to me, and couple of friends who remind me that everybody sometimes has break downs but that's why new day is coming to get up, gather yourself and do something for somebody and for yourselves. Sometimes even small things can make miracles. 
Personally I do not believe in coincidences. Meeting people, event, viewed photo, article or book, which we have read, film, which we have watched everything which is going on our lives is hapenning for some reason. 
Lately I've been talking with my friend who's American Dream comes true. During this conversation he was keen as mustard and beaming with such a positive energy, happines that he enthused me. I have realized that negative thinking, analizing failures, moving back to the past will lead us to nothing. Everything what happened in our lives, all people we've met teach us new things and we become more wise and become richer with new experience. Instead of thinking what would be if...better wonder what we can do here and now!
Following that path almost all Sunday I was reading LittleTownShoes, where blogger Magda is describing her life in New York. Blog is generally about what we should see in New York, hot to sightsee this city with a little amount of money, how the author of this blog changed her life and adapted to this vibrant city. Blog consists many beautiful photos, stories from New York life, helpful information, and tips how to be yourself again. I have become familiar with the fact how easy this blogger advises to discover yourselves from scratch, believe in our dreams, boast of our achievements and not to be ashamed failures. In my opinion we can learn much from her and from New York's residents. 
Don't be afraid to dream, to dream big, and the failures which develope us and have influence on our lives. Everybody has right to fail. Do not move back, start planning next day. We can always start over again. The most important thing is if we believe in ourselves. The limitations and cliches are only in our minds. Change your attitude, you've got to be around positive people, who inspire us, give us support and achieve their goals. 
I'm slowly discovering what makes me happy, I'm starting enjoy small things and appreciate that I live in beautiful country, can make my dreams come true and I have time to make it happen. What will bring new day is always a surprise. I believe that will bring something positive. LIFE IS GOOD....
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz