2016/02/21

NIGDY NIE JEST ZA POŹNO / IT'S NEVER TO LATE

 "Bycie 20-latką nie jest lepsze niż bycie 90-latką. Po prostu się różni." - Phyllis Sues

Choroba w rodzinie spowodowała, że ostatnie dni skłoniły mnie do refleksji nad wiekiem i przemijaniem. 

Każdy z nas, a zwłaszcza my kobiety patrząc na pierwsze zmarszczki i siwe włosy dostajemy ataku paniki i biegniemy do sklepu po krem przeciwzmarszczkowy. Nie będę kłamać, ja też! 

Bronimy się przed starością wszelkimi sposobami, ale tak naprawdę czym jest wiek. 
Wiek to tylko cyfry. To, ile mamy lat jest tylko i wyłącznie kwestią psychiki. To prawda - fizycznie nie jesteśmy już tak sprawni jak dawniej. Jednak czy to jest przeszkodą, żeby rezygnować z życia i wszelkich jego radości. 

Nasze ciało, umysł wymaga stałej pracy, pielęgnacji i to my dokładnie znamy instrukcję obsługi. 

Przeglądając internet w poszukiwaniu inspiracji do dzisiejszego posta natknęłam się na niesamowitą osobę. Nazywa się Phyllis Sues. Możecie wejść na jej stronę http://phyllissues.com/ oraz zerknąć także na facebook'a. 

Phyllis urodziła się w Nowym Jorku 4 kwietnia 1923 r. Tak, ma obecnie prawie 93 lata. Jako czternastolatka wzięła pierwsze lekcje baletu i już wtedy wiedziała, że będzie zawodową tancerką. Jej życie było związane z tańcem i nie tylko. W wieku 50 lat stworzyła własną markę ubrań. Mając 70 lat zaczęła tworzyć muzykę, ćwiczyć na trapezie, uczyć się włoskiego i francuskiego. W wieku 85 lat wzięła pierwsze lekcje jogi, która pomaga jej jak twierdzi utrzymać balans. Skoczyła także z samolotu ze spadochronem i chciałaby to powtórzyć. Na jej stronie możecie obejrzeć wideo, na którym Phyllis tańczy ze swoim partnerem tango na swoje 92 urodziny. 

Cudowne uczucie! Wiem, że zawsze mogę zacząć uczyć się nowych rzeczy. Cieszyć się życiem i mimo pewnych ograniczeń spełniać marzenia w każdym wieku. Tacy ludzie to inspiracja i motywacja, do tego, żeby celebrować każdy dzień, każdy oddech i wykorzystać maksymalnie to, co życie i świat nam oferuje.

Idźmy za radą Phyllis, która mówi: 
"Inspiruje mnie proces uczenia się. Inspiracja tworzy kreatywność a kreatywność tworzy lepsze życie". 
Siła umysłu, pozytywne nastawienie do świata, ciągłe stawianie sobie celów sprawia, że nasze życie ma sens. Mamy obecnie mnóstwo możliwości i narzędzi. Wykorzystajmy je. Nie zastanawiajmy się nad przemijaniem, starością, czy ile czasu nam zostało. Postawmy sobie cel i dążmy do niego.

Poniżej kilka zdjęć pięknych kobiet w wieku... Czy to ma znaczenie? Są piękne, szczęśliwe i czeka je jeszcze wiele rzeczy do zrobienia bo one chcą przeżyć życie pełną gębą. A Wy?

http://phyllissues.com/photos.html
źródło: pinterest.com

źródło: pinterest.com

źródło: pinterest.com

źródło: pinterest.com

źródło: pinterest.com

źródło: pinterest.com
"Being 20 is not better than being 90. It's just different" - Phyllis Sues
The health problems in my family caused that I've started thinking about age and time passing. 

Everybody, but especially women when they look in the mirror and see first wrinkles and grey hair start panic and run to the shop to buy first antiwrinkles cream. I won't lie, me too.

We are using all methods to protect from senescence, but as a matter of fact, what is the age.

The age is only a number. How old we are is just a matter of our mind. That's true - physically we are not as skilful as before. But is it a barrier to give up life and all things which give us joy.

We must continuously working on and taking care of our body, mind and only we know exactly how it's working. 

Looking for inspiration to write today's post I stummble across the person. She's name is Phyllis Sues. You can check her website  http://phyllissues.com/ and facebook profile.

Phyllis was born in New York on April 4th, 1923. Yes, she is almost 93 years old. At the age of 14, she took her first ballet lesson and from that moment she knew it's for her. Her life was connected with dancing, but not only. When she was 50 years old she created line of women's high fashion sportswear under her own fashion label. At the age of 70 she started to create music, learn Italian and French, at 80 took tango and trapeze. When she was 85 she started practising joga, which helps her keeping the balance. She also went skydiving and want to repeat that. On her website you will find video, which shows how Phyllis celebrated her 92's birthday. She is dancing tango with her partner. 

Great feeling! I know, that I can always start to learn new things. Enjoy my life and in spite of some physical limitation I can make me dreams come true in every age. This kind of people are inspiration and motivation to celebrate every day, every breath and use maximum of what life and world offer us. 

Let's follow Phyliss'es advice, who says:
"What inspires me is the process of learning. Inspiration creates creativity and creativity creates a better life" 
The power of mind, positive attitude to the world, constantly keeping the ambition high makes that our life has a meaning. We have now so many possibilities and tools. Use them. Don't think about time passing, aging or how much time left. Put goals and keep trying to achieve them. 

Below some photos of beautiful women at the age of.... Is this has a meaning? They are beautiful, happy and have so many things to do because they want to take the most from the life and world. What about you? 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz