2016/03/16

10 RZECZY, KTÓRYCH BYĆ MOŻE NIE WIECIE O TURCJI / 10 THINGS WHICH MAYBE YOU DON'T KNOW ABOUT TURKEY

Turcja to typowo turystyczny kierunek. Wyjeżdżamy tam głównie dla pięknej pogody i cudownych widoków. Przedstawię Wam jednak 10 rzeczy, których być może nie wiecie o Turcji.

Turkey is a typical touristic destination. We go there for beautiful weather and stunning views. Below I present 10 things, which maybe you don't know about Turkey.

1. Turcja, a właściwie Republika Turcji położona jest na dwóch kontynentach. Większa część tego kraju leży na terenie Azji, a nieznaczna na terenie Europy. Otoczona jest Morzem Czarnym (od północy) Morzem Egejskim i Marmara (od zachodu) i Morzem Śródziemnym (od południa - zwanym w języku tureckim Morzem Białym).

Turkey oficially Republic of Turkey is located on two continents. Largely located in Western Asia with the smaller portion in Southeast Europe. Turkey is surrounded by the Black Sea (from the north side) the Aegean Sea and the Sea of Marmara (from the west side) and the Mediterranean Sea (from the south - called in turkish language the White Sea).
http://www.turcja.org.pl/page/21/7


2. Stolicą Republiki Turcji jest Ankara, czyli drugie co do wielkości (zaraz po Stambule) miasto w Turcji. Ankara zwana wcześniej Angorą jest stolicą od 1923 roku. Jest to ważny ośrodek przemysłowy i handlowy, w którym znajduje się siedziba rządu państwa, a także siedziby wszystkich ambasad.

The capital of the Republic of Turkey is Ankara, the second largest city (after Istanbul). Ankara called before Angora is a capital from 1923. It is very important industrial and trade centre, in which are located the seat of state government and the seats of all Embassies.

http://navtur.pl/place/show/3379,ankara3. Dwa z siedmiu cudów świata znajdują się właśnie na terenie Turcji. Jest to Świątynia Artemidy znajdująca się w Efezie. Zbudowana została na polecenie króla Lidii Krezusa ok. 560 roku p.n.e. W roku 356 p.n.e. została spalona przez szewca, który dzięki temu występkowi chciał wysławić swoje imię. Świątynię chciał odbudować Aleksander Wielki jednak mieszkańcy Efezu nie zgodzili się na jego warunki. Pomimo to zlecił on sporządzenie projektu świątyni. W końcu została odbudowana ze składek mieszkańców Efezu i wzniesiona na ruinach poprzedniej. Niestety w roku 262 p.n.e. została ponownie spalona tym razem przez Gotów. Nigdy jej już nie odbudowano.

Two out of The Seven Wonders of the World are located in Turkey. It is Temple of Artemis, which you can find in Efes. It was build on the command of the Lydia's King Krezus around 560 BC. In 356 BC the temple was burnt by a shoemaker who wanted to be famous. Alexander the Great wanted to reconstruct the temple but the inhabitants of Ephesus didn't accept his conditions. In spite this fact he commissioned the project and eventually rebuilt it after his death at their own expense. It was made on the ruins of previous one. Unfortunately in 262 BC was burnt one more time. It wasn't reconstructed ever again. 

http://cuda-swiata.pl/swiatynia-artemidy-w-efezie

Drugim z cudów jest Mauzoleum w Halikarnasie. Znajduje się w południowo-zachodniej Turcji w mieście Bodrum. Był to grobowiec Mauzolasa (perskiego satrapy) wzniesiony w 350 roku p.n.e. na polecenie wdowy po nim. Mauzoleum zostało zniszczone przez upływ czasu, trzęsienia ziemi, działania ludzkie. W 1404 roku pozostała jedynie podstawa i fundamenty.
Część zabytków z tego mauzoleum m.in. rzeźby znajdują się w British Museum w Londynie.

The second of the Seven Wonders was The Mausoleum at Halicarnassus. It is located in south-west part of Turkey in city called Bodrum. It was a tomb built for Mausolus (a satrap in Persian Empire) raised in 350 BC on the widow's request. The Mausoleum was destroyed by earthquakes, the passage of time, man actions.  In 1404 left only the structure and the foundations. 
The parts from this tomb as sculptures are now located in British Museum in London.

http://pl.artemisfowl.wikia.com/wiki/Mauzoleum_w_Halikarnasie

4. Góra Ararat - według Biblii miejsce spoczynku Arki Noego po Potopie - znajduje się na terytorium Turcji. Jest to masyw wulkaniczny leżący między jeziorami Wan i Sewan 32 km od granicy z Armenią. Masyw ten składa się z dwóch szczytów: Wielkiego i Małego Araratu. Pierwszym Polakiem, który je zdobył był Józef Chodźko.
Pod koniec lat 50. po wejściu Turcji do NATO Amerykanie zbudowali w masywie stację radarową, dlatego też wejście na szczyt wymaga specjalnego zezwolenia i jest możliwe jedynie w zorganizowanej grupie.

 Ararat Mountain according to the Book of Genesis the traditional resting place of the Noah's Ark  - is also in Turkey. It is the compound volcano between the Van Lake and the Sevan Lake located 20 miles from the Armenia's border. It consists of two major volcanic cones: Greater Ararat and Lesser Ararat. First Polish who reached Ararat's summits was Józef Chodźko. 
At the end of fifties after Turkey joined the NATO Americans build inside the range radar station, that's why to get to the top of this mountain requires a special permission and it's possible only in the organized group. 

http://armenia.blog.pl/2012/12/23/gora-ararat-masis/

5. Dom Dziewicy Maryi - także znajduje się na terytorium Turcji a dokładnie w Efezie. Położony jest ok. 7 km od miejscowości Selçuk na wzgórzu zwanym Wzgórzem Słowików. Miejsce to zostało odkryte w 1891 roku. Kaplica została zbudowana na fundamentach domu, w którym swe ostatnie lata życia spędziła Maryja.
Dom Dziewicy Maryi uznawany za święty przez Chrześcijan jest często odwiedzany przez pielgrzymki, jak również turystów z całego świata. Odwiedzili go także Papież VI, Jan Paweł II i Papież Benedykt XVI.
Wzdłuż drogi prowadzącej na wzgórze znajdziemy tablice informacyjne w różnych językach oraz statuetkę Maryi, która wita nowoprzybyłych. Przy drodze znajdują się także trzy źródła: źródło szczęścia, zdrowia i miłości. Nieopodal odwiedzający zostawiają swe prośby i podziękowania na specjalnie przygotowanych kratach.

The house of the Vigin Mary is also on the territory of Turkey, precisely in Ephesus. Is located about 7 kilometres from city called Selçuk on the hill which is called Mount Nightingale. This place was discovered in 1891. The chapel was build on the foundations of the house, where the Virgin Mary spent her last years. 
The house of the Virgin Mary treated as holy place by Christians is very often visited by pilgrimages and also many tourist from all over the world. This place was also visited by Pope VI, Pope John Paul II and Pope Benedict XVI.
Along the path which leads to the hill we can find the information boards in different languages and large statue of the Blessed Virgin Mary which welcomes newcomers. Near the road are also three fountains: the fountain of happiness, health and love. Near the shrine there is a kind of special prepared "wishing wall" where visiters can put their intentions and thanks.

http://kosciol.wiara.pl/gal/spis/1928015.Dom-Maryi-w-Efezie?page=1

6. Święty Mikołaj - Biskup Myry (Miry) obecnie zwanego Demre urodził się właśnie w Turcji, a dokładnie w Patarze ok 270 roku. Pochodził z zamożnej rodziny. Po śmierci rodziców swoim majątkiem dzielił się z biednymi. Wyróżniał się pobożnością, szczodrością i miłosierdziem.
Jak głosi legenda biskupem został przez przypadek. Po odbyciu pielgrzymki postanowił wrócić do rodzimej Miry. Akurat w owym czasie miała zostać podjęta decyzja o wyborze biskupa. Ze względu na brak porozumienia postanowiono, że biskupem zostanie pierwszy człowiek, który o świcie wejdzie do kościoła. Owym człowiekiem został właśnie Św. Mikołaj.
Zasłynął jako cudotwórca, był bezkompromisowy w sprawach wiary. Zmarł 6 grudnia ok. 345 roku.
Obecnie możecie odwiedzić bazylikę pod jego wezwaniem postawioną na ruinach dawnej świątyni bogini Artemidy, którą jeszcze za życia kazał zrównać z ziemią.

Santa Claus (Saint Nicolas) - The Bishop of Myra now called Demre was born in Turkey, precisely in Patara about in 270. He came from rich family. After his parent's death he was giving away the inheritance to the poor people. He was famous from godliness, generosity and mercy.
Legend has it he became a bishop accidentally. After his pilgrimage he decided to come back to native region Myra. In that time the bishop of Myra died and the decision who will become new one supposed to be taken. Due to lack of agreement they decided that first person who enter the church will become the new bishop. This person was the Saint Nicolas. 
He became known as a miracle-worker; he was uncompromising in believe matters. He died on 6 December approximately in 345. At present you can visit the Saint Nicholas Church which was raised on the ruins of the Temple of Artemis. The temple was destroyed on Saint Nicolas demand. 

http://fakty.interia.pl/galerie/religia/swiety-mikolaj-zdjecie,iId,1019580,iAId,72435#1019580

7. Prawo wyborcze w Turcji kobiety uzyskały w roku 1924. Dla porównania kobiety we Francji mogą głosować dopiero od roku 1944 a we Włoszech od roku 1945. Mieszkanki Szwajcarii uzyskały prawo wyborcze dopiero w 1971 roku.

The voting rights in Turkey women obtained in 1924. For comparison women in France can vote from 1944 and in Italy from 1945. The women in Switzerland obtained voting rights only in 1971.

8. Nazwiska zostały wprowadzone w Turcji dopiero w 1934 roku przez parlament na wniosek Mustafy Kemala Atatürka, któremu nadano właśnie to nazwisko znaczące dosłownie Ojciec Turków. Owego nazwiska nie można było nosić także nikomu innemu.
Zmiany wprowadzono w ramach europeizacji. Wtedy też wprowadzono kalendarz gregoriański, alfabet łaciński oraz zmiany do języka tureckiego polegające na usunięcie słów pochodzenia arabskiego.

The surnames was given to the people in Turkey only in 1934 by parliament on the Mustafa Kemal Atatürk demand. He beared this name which means exactly the Father of the Turks. No one else could bear that name. 
He made changes as part of  the Europeanization. In that time he provided the Gregorian calendar, the Roman alphabet and the changes to turkish language such as removal in origin arabic words.

9. Troja (Illion), opisana przez greckiego poetę Homera w Illiadzie, to położone nad rzeką Skamander miasto w południowo-zachodniej Turcji, nieopodal Tevfikiye.
Pozostałości starożytnej krainy zlokalizowane na Wzgórzu Hisarlik w prowincji Çannakale odkrył niemiecki archeolog-amator Heinrich Schliemann w roku 1871.
Miasto od 1998 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Troy (Illion), described by Greek epic poet Homer in the Illiad, is a city situated in south-west part of Turkey at the Skamander River near Tevfikiye. 
The remains of ancient land located on Hisarlik Hill in Çannakale province was discovered by German amateur-archaeologist Heinrich Schliemann in 1871.
Troia was added to the UNESCO World Heritage list in 1998.

http://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,10621797,tajemnicze-miejsca-na-swiecie-troja-turcja,,4.html

10. Kawa po turecku - to sposób parzenia kawy. Jest ona przygotowywana ze świeżo palonych i drobno zmielonych ziarenek kawy zagotowanych zazwyczaj z cukrem w specjalnym tygielku zwanym cezve (dżezve). Serwowana jest w małych filiżankach i podawana ze szklaneczką z wodą.
Od 2013 roku tradycja parzenia i picia kawy w Turcji została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
Dokładny opis sposobu parzenia kawy i jej historię możecie przeczytać na blogu Agaty http://www.tur-tur.pl/2016/02/25/jak-zaparzyc-kawe-po-turecku-i-wiecej-o-kawie/

Turkish coffeeis a method of preparing unfiltered coffee. It's made from fresh roasted and finely grounded coffee beans which are simmered usually with sugar in a special pot called cezve. The coffee is served in a tiny cups with a glass of water. 
From 2013 turkish coffee is an Intangible Cultural Heritageof Turkey confirmed by UNESCO.
Detailed description of the method preparing and drinking turkish coffee you can find on Agata's blog http://www.tur-tur.pl/2016/02/25/jak-zaparzyc-kawe-po-turecku-i-wiecej-o-kawie/


Mam nadzieję, że zachęciłam Was do wypicia kawy po Turecku w starożytnej Troi czy krainie Św. Mikołaja.

I hope I encouraged you to drink turkish coffee in ancient Troy or Santa Clause's land. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz