2016/03/02

JAK POKOCHAĆ SIEBIE - "IRENA" / HOW TO LOVE YOURSELF - "IRENA"

#ksiazka#Irena#samoakceptacja#recenzja

Zdarzyło Wam się, że nic poza książką, którą aktualnie czytacie nie istnieje. Ja zazwyczaj tak mam. Już po pierwszych kilku stronach zostaje wciągnięta w świat bohatera.
Did it happen to you that nothing else was matter only the book, which you were reading? I have usually this feeling. After few pages I'm dragged into the world of main character. 

Wtedy nie istnieje nic i nikt. Słyszę tylko szelest przewracanych kartek i oszukuję się co minutę, że jeszcze tylko jedna strona. I tak do końca.
In that moment nothing and nobody exists. I can hear only the sound of riffled pages and I'm cheating myself every minute that this page is the last one. Until I finish.

Książka Małgorzaty Kalicińskiej i jej córki Basi Grabowskiej z pewnością do takich należy. Dosłownie kilka pierwszych stron sprawia, że na ustach pojawia się uśmiech i chłoniesz każdy akapit.
The book written by Małgorzata Kalicińska and her daughter Basia Grabowska for sure is one of them. Literally first few pages makes that we start smiling and absorb every paragraph.

Powieść jest napisana łatwym, lekkim, przyjemnym i humorystycznym językiem. Opisuje życie trzech kobiet, trzech pokoleń, trzech, jakby się zdawało, światów. Jednak okazuje się, że pomimo różnic wieku, charakteru, wychowania czy wykształcenia każda z nas (kobiet) boryka się z podobnymi problemami. Samoakceptacja, miłość, zdrada, rodzina, praca, samorealizacja, relacje w pracy, w rodzinie. To wszystko znajdziecie na kolejnych stronach tej książki a w bohaterkach z pewnością każda z Was odnajdzie cząstkę siebie.
The novel is written in easy, light, lovely and humorous language and describes the life of three women, three generations, three, as you seem, worlds. However shows that despite differences in age, character, breeding or education every woman struggles with the same problems. Self-acceptance, love, cheating, family, work, self-fullfilment, relations in workplace, in family. All of them you will find on next pages of this book and for sure will identify with one of the main characters.

Może pozwoli Wam to odnaleźć własną drogę, zrozumieć bliskich, zaakceptować siebie, a jeśli nie na pewno spędzicie miłe chwile poznając główną bohaterkę i jej perypetie.
Maybe this book let you find your own way, understand your relatives, accept yourself, and if not you will spend nice moments by knowing the main character and her life.

Lubię czytać książki dla relaksu, ale głównie dlatego, że coś wnoszą w moje życie, pobudzają emocje, skłaniają do myślenia, analizowania, wyciągania wniosków, uczą.
I love reading books in my free time to relax but mainly because they bring something to my life, fire up emotions, made me to thinking, analizing, drawing conclusions, teach. 

Czego nauczyła mnie „Irena”?
What "Irena" tought me?
#pamietaj#porady#samoakceptacja#ksiazka
Jak pokochać siebie – nigdy nie jesteśmy z siebie zadowolone. Głównie jeśli chodzi o wygląd, ale także wytykamy sobie, że czegoś nie umiemy, nie dorównujemy komuś, nie spełniamy się w pracy, w domu. Szukamy potwierdzenia, akceptacji. Czy każdy musi być taki sam? Zaakceptuj siebie taką jaka jesteś. To właśnie pewność siebie, a nie wygląd, wykształcenie czy pozycja zawodowa sprawia, że jesteśmy atrakcyjne, przebojowe. 
How to love yourself - we never satisfied with yourselves. Mainly because of our appearance, but also because we can not do something, we are not better than others, we are not good enough at work, at home. We are looking for acceptance. Is anyone has to be the same? Accept yourself as you are. It is confidence, not the look, education or profession makes that we are attractive, go-ahead. 

Bądź sobą – pęd, bieg, materializm sprawia, że zaczynamy udawać, stwarzać pozory, ukrywamy emocje, jesteśmy sztuczni. Pędzimy za pieniądzem, uznaniem, sukcesem a tak naprawdę na końcu tej drogi jest samotność i rozczarowanie. Bądź sobą! Masz prawo do ludzkich odruchów, emocji, błędów, uczuć.
Be yourself - rush, running, materialism makes that we start to pretend, to fake, to hide emotions, to be artificial. We are running after money, appreciation, success, but truly at the end of this road we will find loneliness and disappointment. Be yourself! You have right to be a human, have emotions, make mistakes, have feelings and show them.

Bądź otwarta – otwarta na świat, na ludzi, na otoczenie. Nie duś w sobie emocji, problemów, nie wstydź się błędów. Każdy z nas je popełnia. Ważne, aby umieć o tym rozmawiać, „wyrzucić” to z siebie. Nie udawajmy, że wszystko jest w porządku, gdy świat wali nam się na głowę. Porażki i błędy to część naszego życia. Nie tylko Ty je popełniasz. Uczymy się całe życie. 
Be open - open for the world, for people, for environment. Don't hide the emotions, problems, do not be ashamed of your mistakes. Everyone makes them. It's important to talk about it, get it of your chest. Do not pretend that everything is ok when your whole world falls apart. Mistakes and failures are the part of our lives. Not only you make them. We are learning all life.

Daj sobie pomóc – nie wiem dlaczego, ale łatwiej rozmawia nam się z obcymi o własnych problemach niż z bliskim. Czego się boimy? Że ich rozczarujemy. Oni kochają nas za wszystko i pomimo wszystkiego. Nawet jeśli zrobimy coś głupiego, popełnimy błąd czy mamy kłopoty. Nasze problemy, tajemnice mają wpływ nie tylko na nas ale i na nasze otoczenie, życie zawodowe, osobiste.
Let help yourself - I don't know why but we prefer to talk about our problems with strangers rather than with family or relatives. What we afraid of? That we dissapoint them. They love us for everything and despite everything. Even we make something stupid, make mistake or we have troubles. Our problems, secrets have influence not only on us but it touch everybody around us, at work, at home, in personal life. 

Rozmawiaj – Komunikacja! Najważniejsza rzecz w życiu. Sami komplikujemy sobie życie milcząc. Wirtualny świat tak nami zawładnął, że nie umiemy ze sobą rozmawiać. Tak po prostu. O naszych sukcesach, porażkach, codziennych sprawach, problemach, obawach, marzeniach. Jeszcze nikt z nas nie posiadł sztuki czytania w myślach. Zamiast złościć się na bliskich, że nie wiedzą o co Ci chodzi po prostu powiedz to!
Talk - Communication! The most important thing on the whole world. Our life is complicated beacuse of our behaviour. Virtual world possessed us so much that we can not talk to each other any more. Just simply! About our successes, failures, daily things, problems, fear, dreams. Nobody of us has possessed the method of mind reading yet. So instead of being nervous for relatives that they don't know what we want simply tell them.

Wybacz sobie – wybacz sobie niedoskonałości, te wszystkie rzeczy, których się wstydzisz, które zrobiłeś i już ich nie cofniesz. To już było. Zostaw przeszłość za sobą. Nie musisz być ideałem. One nie istnieją! Wyciągaj wnioski i idź do przodu. Pracuj nad sobą, udoskonalaj umiejętności. Nie próbuj nic nikomu na siłę udowadniać.
Forgive yourself - forgive yourself imperfections, all this things which you are ashame of, which you've made and can not cancel. It already happened. The past leave behind you. You don't need to be ideal. They are not exist. Draw conclusions and move on. Work on yourself, improve the skills. Don't try to prove at a push anything to anybody. 

Niby proste rzeczy, a często o nich zapominamy. Musimy najpierw pokochać siebie, aby móc kochać innych, tworzyć z pasją, dawać siebie, być otwartym na świat i czerpać z niego garściami co najlepsze i najpiękniejsze.
These are simple things but sometimes we are forgetting about them. First we need to love yourself to give love the others, create with passion, give yourself, be open for world and take the most and the best from what life will bring. 


Gorąco zachęcam do przeczytania! Powodzenia w czytaniu i w życiu!
I truly reccomend this book! Good luck reading and in life!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz