2017/01/02

NOWY ROK - JAK ZREALIZOWAĆ CELE / NEW YEAR - HOW TO ACHIEVE GOALS


Przeglądając instagram, facebook, blogi oraz wszelkie inne formy przekazu nie sposób nie zauważyć analiz, zestawień i podsumowań poprzedniego roku jak i postanowień, które chcemy zrealizować w nadchodzącym roku.

Following instagram, facebook, blog or other mass media it's difficult not to noticed all this analysis, sheets or summaries from previous year and also New Year’s resolutions which we want to fullfil in this New Year.
Jest też grupa osób, która kompletnie się temu "trendowi" nie poddaje. Ja do niej należę, a raczej należałam.
Już wyjaśniam.
There is also a group of people who completely not follow this trends. I belong to them as well or rather belonged.
I'm explaining.

Wszelkie plany i postanowienia, które skrzętnie zapiszę na tzw. liście zostają jedynie planami i postanowieniami. Co zniechęca mnie do dalszej pracy. 
W tym roku zrobiłam jednak coś innego.  
All my plans and new year’s resolutions , which I carefully write on my list are staying only plans and resolutions. It disheartens me to do anything. 
This year I’ve made something different.

Zamiast listy postanowień zrobiłam listę celów, tego co chcę osiągnąć, mieć.
Instead of making the list of New Year’s resolutions, I’ve made a list of goals, things which I want to achieve, to have. 

Na przykład zamiast standardowego: zapiszę się na kurs języka napisałam, że chcę mówić w danym języku.
For example instead of standard: I will sign up to a language course, I’ve written that I want to speak in this language.

Nieważne jak osiągniemy nasz cel (bez szkody dla nikogo oczywiście) tzn. zapiszemy się na kurs, wydrukujemy fiszki ze słownictwem, zatrudnimy prywatnego korepetytora, będziemy oglądać seriale czy filmy w danym języku, może nawet przepiszemy słownik – ważny jest rezultat.
It’s not important how you achieve your goals (of course not to hurt anyone), it doesn’t matter you sign up to a language course or print index cards, hire private teacher, watch films, series or even rewritten the dictionary  – the most important is the result.

Metod jest wiele, a jeśli jedną z nich „porzucimy” nie traćmy nadziei i nie wyrzucajmy sobie (jak ja), że nasze postanowienie noworoczne skończyło się wraz z 1 stycznia.
There is many different ways but if you abandon one of them do not lose hope and not blame yourself (as me), that the new year’s resolutions ended up at 1st of January.

Jeżeli naprawdę chcemy coś zmienić w życiu nazwijmy to, nadajmy temu kształt, formę. Pamiętajcie, jeśli nie wiemy, czego tak naprawdę chcemy od życia, to tego nie osiągniemy.
If we really want change something in our lives name it, give it to it the shape, form. Remember that if we do not know what we want from life, we do not get it.

To tak jak z zakupami. Jeśli nie spiszemy produktów, które się skończyły lub których akurat potrzebujemy nie dość, że spędzimy w sklepie godziny próbując sobie przypomnieć czego nam brakuje, to kupimy wiele niepotrzebnych przypadkowych rzeczy tracąc czas i pieniądze.
The same is with making shopping. If we not make a list of products, which just finished or which we need we will spend in the shop many hours trying to remember what we want and we will buy many not important things waisting by the way money and time.

Nieważny jest czas - tzn. zazwyczaj chcemy zacząć coś nowego od poniedziałku, od pierwszego dnia miesiąca czy od Nowego Roku. A co to ma za znaczenie. Moja Mama (z czego jestem dumna) przestała palić 30 listopada (nie, nie zeszłego roku - już minęły 3 lata). Po prostu przestała. To było jej celem. Po prostu poczuła, że musi to zrobić.
The time doesn't matter - it means we usually want start something from Monday, first day of the month or from New Year. It doesn't matter when we will start. My mother stopped smoking (I’m proud of her) the 30th of November (3 years ago). She just stopped. It was her goal. She simply felt, that she needed to do that.

Warto określić cele, gdyż wtedy dokładnie wiemy, co musimy zrobić by je osiągnąć. Może ich całkowicie nie zrealizujemy, ale na pewno przybliżymy się do ich urzeczywistnienia.
It’s worth to define objectives, then we exactly know what we should, have to do to achieve them. Maybe we do not realize them completely but we will be much closer to their actualization.

Droga do osiągnięcia celu też jest ważna. Przeszkody, problemy uczą nas nowych rzeczy, sprawiają że rozwijamy swoje umiejętności, wyobraźnię, kreatywność, zmuszają do wyjścia ze swojej strefy komfortu. 
Of course the way is also important. Barriers, problems teach us new things, make that we develope our skills, imagination, creativity, get out from the comfort zone.

Zakładając bloga nie wiedziałam nawet jak tego dokonać.
When I’ve started to write my blog I didn’t know exactly how to do that.

Publikowanie postu, wyrównanie nagłówka na blogu, wstawienie linka czy zdjęcia, umieszczenie wtyczek to była dla mnie czysta magia. Zamiast zniechęcić, zmusiło mnie to do przeczytania wielu pomocnych blogów, wskazówek, znalezienia przydatnych materiałów, programów, wykonania zdjęć. Sprawiło, że uważniej przyglądam się wielu detalom, zwracam uwagę na estetykę, błędy ortograficzne a wszystko po to, by założyć bloga, gdyż taki był mój cel i marzenie.
Publishing posts, how to centre the header, make links or put photos – it was real magic for me. Instead of dishearting me, it made me to read many helpful blogs, hints, to find useful materials, programs, to make better photos. It caused that I watch more carefully all details, I’ve started to pay attention on aesthetic, spelling mistakes and all of this to start a blog because that was my goal and dream.

Niestety w zeszłym roku go zaniedbałam jednak na mojej tegorocznej liście celów jest m.in. dobrze prosperujący blog, w którym znajdziecie wiele ciekawych informacji, porad i pięknych zdjęć.
Unfortunately last year I’ve neglected my blog. But this year on my list of goals, i.a, is good thriving blog, where you will find many interesting information, tips and beautiful photos.

Na koniec życzę Wam wszystkim pokoju na świecie, spokoju ducha, radości, uśmiechu, miłości i wielu celów do zrealizowania.
At the end I wish you all peace on the world peace of mind joyful smile on your face love and many goals to achieve.

Do końca tego roku mamy wiele czasu, a więc Kochani czytelnicy zabierajmy się do pracy.
To the end of this year we have much time so my dear readers let’s get back to work. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz